Regler

Västerbottens Kulstigscup

För att kunna sammanställa resultaten i en gemensam cup så måste nedanstående

klassindelning gälla.

Lämpligen bör man i annonsen ange om tävlingen ingår i Västerbottens kulstigs cup och

vilka klasser som gäller.

Klasser:

Junior: Upp till med det år man fyller 20 år

Dam:

Öppen:

Yngre oldboys: Fyllda 50 upp till 64

Äldre oldboys Fyllda 65 och uppåt

Poängberäkning:

1:an 10 poäng, 2:an 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng för 10:e plats

Varje skytt får räkna de 5 bästa av 6 tävlingar.

Alla 6-ringade tavlor skall där resultatet räknas som 6 skall noteras som 6, inte 51.

Träff inom träffområde ger 2p.

Varje station räknar lämpligen ihop sin delsumma för att underlätta sammanräkningen.

Om det inte blir 6 tävlingar eller om en del arrangörer inte vill vara med på dessa regler

räknas färre tävlingar. En tävling mindre än det antal tävlingar som ingår i cupen får

räknas.

Vi tillämpar i övrigt regler nedan.

REGLER Kulstig Västerbotten 15-03-17

§1 Endast en skytt framme på skjutplatsen. Övriga skyttar och åskådare minst 5meter bakom eller vid haltpåle vid sluten stig.

om inte annat meddelas av tävlingsledningen vid slutna stigar. Skall den skytt som står i tur att skjuta, läsa förutsättningarna

medan framförvarande skytt skjuter.

§2 Skytten skall vara klar att avlossa sina skott efter 90 sekunder, räknat från och med att föregående skytt har fått sitt resultat

infört på startkortet.

§3 Det är tillåtet att flera skyttar använder samma vapen. Detta skall dock ske på ett sådant sätt att tävlingen inte störs mer än

nödvändigt. Observera att det inte får förekomma något informations utbyte mellan skyttarna vid vapnets överlämnande, gäller

både vid slutna och öppna stigar.

§4 Provsiktining är strängeligen förbjudet på alla stationer om inte skytten står på skjutplatsen och har oladdat vapen. Den skytt

som provsiktar med stängt slutstycke utan att stå i tur för att skjuta uteslutas ur tävlingen.

§5 Vapnen får endast laddas på stationschefens order. Överträdelse av denna regel leder alltid till avstängning från tävlan

med omedelbar verkan.

§6 Skjutning får endast ske mellan de på stationen uppmärkta skjutgränserna.

§7 Vapnet skall alltid bäras med slutstycket i öppet läge.

§8 I övrigt gäller vedertagna regler om säker vapenhantering.

§9 Skjutkäpp är ej tillåtet.

§10.1 Enda anledningen till att skjuta om en station är Ammunitionsfel eller Vapenfel. Till ammunitionsfel räknas endast klick,

hylsbrott och hylsa som fastnar i patronläget. Se även § 12

§10.2 Vid ammunitionsfel (se §10.1 ) går hela stationen om. Resultatet från eventuellt avlossade skott markeras ej, utan klistras

utan att skytten meddelas resultatet.

§10.3 Vid klick eller vapenfel SKALL skytten ej röra säkring, avtryckare, slutstycke eller magasin, utan snarast överlämna

vapnet till Banchefen. OBS! Mynningen skall hela tiden vara vänd i skjutriktningen. Banchefen skall kontrollera att: Slutstycket

är korrekt stängt. Att vapnet inte är säkrat. Att avtryckaren är avtryckt. Att patron finns i patronläget.

§10.4 Om det finns ett tydligt märke i tändhatten räknas det som ammunitionsfel (klick).

§10.5 Från och med tredje (3) klick per station och skytt räknas som handhavandefel och skall markeras som bom.

§11.1 Vid handhavandefel av vapnet går EJ målspelet om, utan de skott som skytten inte har skjutit räknas som bom.

§11.2 Om slagstiftet inte har hakat upp ordentligt vid repeteringen (på grund av t ex. för löst justerat tryck) , patronerna i

magasinet ställer sig på tvären ,om skytten har glömt osäkrat sitt vapen eller liknande räknas det som handhavandefel. I övrigt är

det staionschefen eller tävlingsledningen som bedömer vad som räknas som handhavandefel.

§11.3 Om skytt hinner åtgärda handhavandefel under målspelet eller tidsgränsen räknas de skott som skytten hunnit skjuta.

§12 Vid vapenfel (som ej kan härröras till handhavandefel) såsom trasigt slagstift/slagfjäder, patron fastnar i patronläget eller

dyl. har skytten rätt att återuppta skjutningen där han/hon slutade sedan han/hon lagat/bytt vapnet. Den station som

vapenfelet uppstod vid skall skjutas om i sin helhet, de skott som sköts före vapenfelet vid denna station skall inte

markeras eller meddelas skytten.

§13 Markörernas bedömning av resultatet kan inte överklagas eller diskuteras.

Om alla avlossade skott ej återfinns på tavlan skall resultatet rapporteras till skjutledare och skytt innan de funna hålen

klistras. Detta för att möjliggöra eventuell tolkning av skjutledare.

§14 Sedan skytten är klar med skjutningen på stationen skall denne snarast förflytta sig till nästa station (det är EJ tillåtet att

invänta nästa skytt). Förflyttning mellan stationerna skall ske efter den uppsnitslade stigen.

§15 Den skytt som emottar eller ger information om målspel eller dyl. vid sluten stig utesluts från tävlingen.

§16 Protester skall behandlas av tävlingsjuryn, som består av 1 man/kvinna från arrangerande klubb plus 2 erfarna skyttar.

Protester skall vara skriftliga och kostar 50Kr att lämna in till tävlingsjuryn. Bifalles protesten betalas avgiften tillbaka till protest

inlämnaren, avslås protesten läggs avgiften i tävlingskassan.

§17 Ringning och träffområden får EJ förändras. Om detta ändock sker, så skall det klart och tydligt framgå vid skjutplatsen.

Ett exempel på den ‘nya’ figuren skall finnas vid skjutplatsen.

§18 Skyttar Tänk på att det är STRAFFBART att förvara vapnet i låst bil med slutstycket i.